CHƯƠNG 19: QUYỀN LẬP HỘI, CÔNG ĐOÀN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT LUẬT LAO ĐỘNG Ở CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN TPP

Ngày đăng: [Wednesday, October 07, 2015]

LỜI MỞ ĐẦU

Văn bản tóm tắt Hiệp định thương mại xuyên Thái bình dương mà 12 quốc gia thành viên vừa hoàn tất phần xác trong ngày 05/10/2015 giờ miền Đông Bắc Hoa Kỳ gồm 30 chương. Mỗi chương là một lĩnh vực khác nhau. Đây là một văn bản luật cơ bản. Nó như hiến chương thương mại, kinh tế chính trị cho riêng 12 quốc gia tham gia.

Do thời gian không có, và do văn bản luật đòi hỏi dùng từ chính xác, nên bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ dịch từng phần trong 30 chương cam kết của 12 thành viên gia nhập vào Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương. 

Hôm nay tôi xin dịch chương 19, là chương rất quan trọng đối với các quốc gia như Việt Nam. Mặc dù, nó đã được nhiều tổ chức chính thống của đảng cầm quyền ở Việt Nam dịch ra, nhưng một số mệnh đề bị dịch sai hoặc bỏ đi một cách cố ý của bản quan trọng về quyền của người lao động. 

Chính vì thế, tôi ưu tiên dịch nó trước. Nếu có luật sư nào có thiện ý tham gia dịch dùm tôi toàn văn này, thì hy vọng mỗi ngày chúng tôi sẽ dịch một chương cho thật chính xác, ưu tiên dịch trước các chương quan trọng nhất. 

Tôi xin phép tách đoạn cho một đoạn văn trong văn bản khá dài nhằm làm rõ ý cho từng câu, đoạn văn của từng điều khoản là cần thiết.

CHƯƠNG 19: LAO ĐỘNG 

Tất cả các quốc gia thành viên TPP đều là thành viên của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO: International Labour Organization) và các thành viên đã công nhận tầm quan trọng của việc thúc đẩy các quyền của người lao động đã được quốc tế công nhận. Các quốc gia thành viên của TPP nhất trí thông qua và duy trì trong luật của họ và thực hiện các quyền lao động cơ bản được ghi nhận trong Tuyên bố ILO năm 1998, cụ thể là quyền tự do lập hội và quyền đàm phán tập thể; xóa bỏ lao động cưỡng bức; bãi bỏ lao động trẻ em và việc cấm các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất; và loại bỏ phân biệt đối xử trong việc làm. Các quốc gia thành viên TPP cũng đồng ý có luật điều chỉnh tiền lương tối thiểu, giờ làm việc, và sự an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. 
All TPP Parties are International Labour Organization (ILO) members and recognize the importance of promoting internationally recognized labour rights.  TPP Parties agree to adopt and maintain in their laws and practices the fundamental labour rights as recognized in the ILO 1998 Declaration, namely freedom of association and the right to collective bargaining; elimination of forced labour; abolition of child labour and a prohibition on the worst forms of child labour; and elimination of discrimination in employment.  They also agree to have laws governing minimum wages, hours of work, and occupational safety and health.

Những cam kết này cũng áp dụng cho các khu chế xuất. Mười hai quốc gia thành viên TPP đồng ý không miễn trừ hoặc vi phạm trong việc thực hiện luật của quyền lao động cơ bản nhằm thu hút thương mại, đầu tư, và xé rào để thực thi một cách hiệu quả luật lao động của họ trong một mô hình bền vững hoặc đều đặn làm ảnh hưởng đến thương mại và đầu tư giữa các quốc gia thành viên TPP. 
These commitments also apply to export processing zones.  The 12 Parties agree not to waive or derogate from laws implementing fundamental labour rights in order to attract trade or investment, and not to fail to effectively enforce their labour laws in a sustained or recurring pattern that would affect trade or investment between the TPP Parties.

Ngoài các cam kết của các bên để loại bỏ lao động cưỡng bức trong nước mình, chương Lao động còn bao gồm những cam kết không khuyến khích việc nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức hoặc lao động trẻ em, hoặc sử dụng nguyên liệu đầu vào được sản xuất ra bằng lao động cưỡng bức, bất kể nước xuất xứ có phải là nước TPP hay không.
In addition to commitments by Parties to eliminate forced labour in their own countries, the Labour chapter includes commitments to discourage importation of goods that are produced by forced labour or child labour, or that contain inputs produced by forced labour, regardless of whether the source country is a TPP Party.

Mỗi quốc gia trong số 12 thành viên TPP  đều cam kết bảo đảm khả năng tiếp cận với hệ thống thủ tục hành chính và tư pháp công bằng, không thiên vị và minh bạch và sẽ cung cấp các biện pháp khắc phục hiệu quả những vi phạm luật lao động quốc tế do mình gây ra. 
Each of the 12 TPP Parties commits to ensure access to fair, equitable and transparent administrative and judicial proceedings and to provide effective remedies for violations of its labour laws.

Các thành viên TPP cũng đồng ý với sự tham gia của công chúng trong việc thực hiện các chương Lao động, bao gồm cả việc thiết lập cơ chế để có được ý kiến của công chúng.
They also agree to public participation in implementation of the Labour chapter, including establishing mechanisms to obtain public input. 

Các cam kết trong chương này phải tuân thủ các thủ tục giải quyết tranh chấp được quy định tại chương Giải quyết tranh chấp(Chương 28: ND). Để thúc đẩy việc giải quyết nhanh chóng các vấn đề lao động giữa các quốc gia thành viên TPP, chương Lao động còn xây dựng cơ chế đối thoại mà các thành viên có thể lựa chọn áp dụng để giải quyết mọi vấn đề về lao động giữa các thành viên. Cơ chế đối thoại này cho phép xem xét nhanh các vấn đề và cho phép các thành viên cùng nhất trí với chương trình hành động để xử lý vấn đề. Chương Lao động còn thiết lập một cơ chế hợp tác về các vấn đề lao động, bao gồm cả cơ hội cho các nhà đầu tư trong việc xác định các lĩnh vực tham gia và hợp tác một cách thích hợp và cùng thỏa thuận, trong những hoạt động hợp tác.
The commitments in the chapter are subject to the dispute settlement procedures laid out in the Dispute Settlement chapter.  To promote the rapid resolution of labour issues between TPP Parties, the Labour chapter also establishes a labour dialogue that Parties may choose to use to try to resolve any labour issue between them that arises under the chapter.  This dialogue allows for expeditious consideration of matters and for Parties to mutually agree to a course of action to address issues.  The Labour chapter establishes a mechanism for cooperation on labour issues, including opportunities for stakeholder input in identifying areas of cooperation and participation, as appropriate and jointly agreed, in cooperative activities. 


Nguồn bản gốc tiếng Anh: Summary of the Trans-Pacific Partnership Agreement

Asia Clinic, 10h22' ngày thứ Tư, 07/10/2015

Đăng nhận xét

0 Nhận xét