Hiển thị các bài đăng có nhãn ObamaHiển thị tất cả
DIỄN VĂN NHẬM CHỨC TỔNG THỐNG OBAMA (20/01/2013)
MITT ROMNEY VÀ BỐN VẤN ĐỀ THÂM HỤT NGÂN SÁCH CỦA HOA KỲ
NHIỆM KỲ ĐẦU CỦA HỌC THUYẾT OBAMA