HỮU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯƠNG NGỘ!

Nguyễn Thị Vân - giám đốc Trung Tâm Nghị Lực Sống - hạnh phúc bên chồng
(Nguyen Thi Van - director of the Center of Will to Live - happy with her husband)

Bài đọc liên quan: Tấm lòng son xin gửi lại ánh trăng rằm

Cái con nhỏ này, Van Thi Nguyen(Vân Theresa) khi mình ra tù, tìm nó là người thứ 2 phải tìm sau thằng Hiếu Gió. Thấy công ty Decor của nó ở đối diện nhà ở đường Nguyễn Văn Nguyễn, phường Tân Định, Quận 1, Sài Gòn. Tìm số phone công ty, tìm số phone của nó để gọi, tìm email của Nghị Lực Sống để gửi mail, nhưng vẫn bặt tăm ngàn cá.

This little girl, Van Thi Nguyen (Van Theresa), when I got out of prison, looking for her was the second person to look after Hieu Gio. See hers Decor company opposite the my house on Nguyen Van Nguyen Street, Tan Dinh Ward, District 1, Saigon. Find the company phone number, find hers phone number to call, find the email of the Will of Life to send mail, but there are still a lot of fish.

Tự dưng hôm nay nó xuất hiện, nhắn tin, request friend, vừa về đến nhà lục messege thấy nó, mừng run người. Đọc báo về nó ngay từ ngày 17 tháng 4 năm 2020 ngay sau khi ra tù, thấy nó thành đạt ngoài sức tưởng tượng cũng an lòng. Không thấy tin nó mình cũng quên và nghĩ, thôi thì hết duyên, hết nợ nên không thể gặp được nhau.

Suddenly today she appeared, texted, request friend, just came home to find hers messeges, trembling happily. Reading the newspaper about her from 17th April 2020, seeing it succeed beyond imagination is also reassuring. I forgot to believe her, and I thought, well, it's all destiny, out of debt, so I can't meet each other.

Nhớ những ngày đầu viết về nó và anh nó là anh hùng công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng, giúp nó mua được căn hộ ở Hà Nội để hơn 30 con người tật nguyền có chỗ chui ra chui vào, rồi viết thư giới thiệu để nó lấy học bổng. Thế mà đã 8 năm.

Remember the early days of writing about it and his brother is the hero of information technology Nguyen Cong Hung, helping her buy an apartment in Hanoi so that more than 30 disabled people have room to get in and out, then write a letter of recommendation to her takes scholarships. Yet it was 8 years ago.

Nhớ ngày nó đến nhà tặng cuốn album Nghị Lực Sống, rồi mời tham dự ngày nó tổ chức sự kiện Nghị Lực Sống ở đường Tú Xương, Quận 3 vào 15/12/2016 với tựa đề: "Bạn đẹp, tôi cũng đẹp!" cho trẻ tật nguyền. Lúc đó rất bận nhiều việc, và bảo chắc không tham dự được vì giờ giấc tréo ngoe. Nhưng chưa tới 15/12/2016 thì mình vào tù ngày 02/11/2016.

Remember the day when she came to my house to give the album The Center of Will to Live, then invited to attend the day when it held the event of the Will to Live in Tu Xuong Street, District 3 on December 15, 2016 with the title: "You are beautiful, I am also beautiful!" for disabled children. There was a lot of work at that time, and said that I could not attend because the hours were difficult. But not until December 15, 2016, I went to prison on November 2, 2016.

Thế mà giờ nó đã có chồng người Úc rất đàng hoàng khi mình còn ở trại giam Chí Hòa, khu tử tù phòng 22AB. Con trai mình cũng tổ chức đám cưới khi mình còn ở đây.

But now she has a very decent Australian husband when I was still in Chi Hoa prison, ward 22AB. My son also got married while I was here.

Thôi thì chúc con hạnh phúc với những gì con đã cố gắng thành đạt như hôm nay. Bác luôn xem con như đứa con gái của mình. 

Well, I wish you happiness with what you have tried to achieve today. I always see you as my daughter.

Hạnh phúc là gì con nhỉ? Là khi người ta tìm đến nhau vì cái Chân thiện Mỹ phải không con? Người ta đẹp không phải vì hình hài thể xác, mà đẹp ở tâm hồn. Viết đến đây nước mắt cứ trào. Thương con. ❤🥰🌹

What is happiness? Is it when people find each other for Truthfulness-Compassion-Beautyful? People are beautiful not because of their physical appearance, but in their soul. Writing here, tears just flowed. Love you. ❤🥰🌹

Hình của nó và Chồng nó đấy các bạn.

Hers picture and Husband.

Hồ Huỳnh Gia Trang, 23:27' Tuesday, 23rd March, 2021

Đăng nhận xét

0 Nhận xét