VẤN ĐỀ TƯ DUY

 

Chúng ta đã từng tư duy? Vậy chúng ta đã đúng khi tư duy? Làm thế nào để có tư duy độc lập? Đỉnh cao của tư duy là ở đâu? Có mấy loại tư duy? v.v...

Tư Gia, 21:00, 05 Aug, 2020

Đăng nhận xét

0 Nhận xét