CHƯƠNG 17. LUẬT CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC (DNNN) VÀ DOANH NGHIỆP ĐỘC QUYỀN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TPP

Ngày đăng: [Friday, October 09, 2015]

Bài đọc liên quan:


CHƯƠNG 17. CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC (DNNN) VÀ DOANH NGHIỆP ĐỘC QUYỀN
17. State-Owned Enterprises (SOEs) and Designated Monopolies

Tất cả các thành viên TPP đều có các DNNN cung cấp các dịch vụ công và các hoạt động khác, nhưng các nước thành viên TPP đều công nhận lợi ích của việc thỏa thuận một khung pháp lý chung về các DNNN.
All TPP Parties have SOEs, which often play a role in providing public services and other activities, but TPP Parties recognize the benefit of agreeing on a framework of rules on SOEs.

Chương DNNN áp dụng cho các DNNN lớn chủ chốt tham gia vào các hoạt động thương mại.
The SOE chapter covers large SOEs that are principally engaged in commercial activities.

Mười hai nước thành viên TPP thỏa thuận đảm bảo các DNNN của mình mua bán thương mại trên cơ sở những suy xét kỹ lưỡng lý do thương mại, trừ khi việc làm này không phù hợp với bất cứ sự ủy nhiệm nào của chính quyền, mà theo đó DNNN cần nó để cung cấp các dịch vụ công.
Parties agree to ensure that their SOEs make commercial purchases and sales on the basis of commercial considerations, except when doing so would be inconsistent with any mandate under which an SOE is operating that would require it to provide public services.

Các thành viên TPP cũng đồng thuận đảm bảo các DNNN hoặc các doanh nghiệp độc quyền của mình không được phân biệt đối xử đối với các doanh nghiệp, hàng hóa và dịch vụ của các nước còn lại.
They also agree to ensure that their SOEs or designated monopolies do not discriminate against the enterprises, goods, and services of other Parties.

Các thành viên TPP đồng ý trao cho tòa án quyền thực thi pháp lý (quyền tài phán: ND) các hoạt động thương mại của các DNNN nước ngoài trong lãnh thổ của mình, và đảm bảo các cơ quan hành chính đang quản lý các DNNN và các công ty tư nhân cũng phải thự hiện như vậy một cách công bằng.
Parties agree to provide their courts with jurisdiction over commercial activities of foreign SOEs in their territory, and to ensure that administrative bodies regulating both SOEs and private companies do so in an impartial manner.  

Các nước thành viên TPP thống nhất không tạo các ảnh hưởng bất lợi đến lợi ích của các quốc gia thành viên TPP còn lại khi cung cấp các hỗ trợ phi thương mại cho các DNNN, hoặc làm tổn hại đến nền công nghiệp nội địa của các nước khác khi cung cấp các hỗ trợ phi thương mại cho một DNNN sản xuất và bán hàng hóa trong lãnh thỗ nước đó.
TPP Parties agree to not cause adverse effects to the interests of other TPP Parties in providing non-commercial assistance to SOEs, or injury to another Party’s domestic industry by providing non-commercial assistance to an SOE that produces and sells goods in that other Party’s territory.

Thành viên TPP thỏa thuận chia sẻ danh sách các DNNN của mình với các thành viên TPP còn lại, và cung cấp các thông tin bổ sung khi được yêu cầu về việc mức độ sở hữu hoặc kiểm soát của chính phủ và các hỗ trợ phi thương mại của chính phủ dành cho các DNNN.
TPP Parties agree to share a list of their SOEs with the other TPP Parties and to provide, upon request, additional information about the extent of government ownership or control and the non-commercial assistance they provide to SOEs.  

Một số ngoại lệ từ những nghĩa vụ trong chương này, ví dụ tình trạng khẩn cấp kinh tế quốc gia hoặc toàn cầu, cũng như các ngoại lệ mang tính đặc thù quốc gia được quy định trong các phụ lục.
There are some exceptions from the obligations in the chapter, for example, where there is a national or global economy emergency, as well as country-specific exceptions that are set out in annexes.

Nguồn bản gốc tiếng Anh: Summary of the Trans-Pacific Partnership Agreement

Asia Clinic, 10h52' ngày thứ Sáu, 09/10/2015

Đăng nhận xét

0 Nhận xét